Търговска медиация

Медиацията е съвсем на мястото си, когато става дума за ефективност в управлението на бизнеса и икономично разрешаване на търговски спорове.

Според данни на Световният Форум по Медиация (wmf.org) успеваемостта й в сферата на бизнеса е над 80%. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА

Търговската медиация e една различна, неформална, но структурирана среща за прагматичен разговор. Мениджърите на дружествата в спор (може и придружени от адвокатите си) и един или двама неутрални медиатори, сядат на крългата маса, за да обсъдят благоприятните начини за излизане от спора.

Кое е по-различното от търговските преговори?

Има ясни правила, както и кой да следи за спазването им. Това означава, че медиацията няма да премине и да се проточи неконтролируемо и, че разговорът в нея ще тече по същество.

На практика медиацията не е като стандартните позиционни преговори, а е най-близо до т.нар. същностни преговори, в които се търси взаимноизгодно решение.

Също така, за разлика от преговорите, тук има модератор, който е напълно неутрален и дава една обективна перспектива.

Обикновено в преговорите страните обсъждат директно кой какви варианти предлага и защо точно те трябва да се случат. В медиацията страните имат възможност да дискутират какви съображения стоят зад всеки от вариантите и да намерят много по-разнообразни и неочаквано печеливши комбинации за решаването на проблема и бъдещите отношения.

В медиацията се следват логически стъпки, които помагат да се преодолеят различията заради общ интерес. Например:

 • Съвместно договаряне на правилата и условията на медиацията - заедно от страните и медиаторите;
 • Обсъждане на проблемите и въпросите за решаване;
 • Обсъждане на бизнес съображенията, интересите и приоритетите – в общи срещи и отделни срещи между медиаторите и всяка страна, когато са необходими;
 • Разработване и изследване на варианти за решение, с прилагане на критерии, които са обективни или възприети от всички страни;
 • Оформяне на приемливо за двете страни споразумение, консултирано с юристи и пораждащо правното действие, избрано от страните (напр. писмен договор, писмен договор с нотариална заверка на подписите, или споразумение, одобрено от съда със силата на съдебна спогодба, съгласно чл.18 от Закона за медиацията).

Разговорите в медиацията са много по-овладяни, емоционалното напрежение и нападките се преодоляват максимално рано, за да се постигне действителен разговор по същество. Доказано е, че докато напрежението не бъде намалено, не може да се постигне фокусиране върху разрешаването на проблема, вместо върху взаимни обвинения. В медиацията страните могат безопасно да тестват различни варианти, като ги обсъждат само с медиатора. Наличието на неутрален помощник дава възможност на страните да погледнат спора от безпристрастна гледна точка.

Един от най-важните резултати на медиацията е, че договореното споразумение се изпълнява максимално скоро след постигането му - защото страните са го избрали доброволно, договорили са се така, че да е приемливо за тях и да могат реално да го изпълнят.

Накратко, търговската медиация предлага:

 • ясна и стегната процедура,
 • кратък срок,
 • гаранции за правата им чрез участието или консултирането с адвокати,
 • конструктивен разговор, който да доведе до максимално изгоден и за двете страни резултат,
 • сигурно (контролирано от тях самите) споразумение, което се изпълнява бързо и доброволно.

Благодарение на тези предимства медиацията спестява сериозни финансови ресурси, които иначе биха били погълнати от едно съдебно производство - за държавни такси, разноски за експертизи, време на служители, ангажирани със случая, такси за изпълнително производство.

ОЩЕ за решаването на спорове по креативен начин чрез търговската медиация

В последните десетилетия подходът на търговците по отношение на разрешаването на спорове се промени и продължава да се променя ежедневно. Независимо, че класическите и традиционни форми на разрешаване на спорове - съд и арбитраж си остават все така популярни, съдружниците в търговско дружество или партньори по търговска сделка, все повече се обръщат към алтернативните форми на разрешаване на спорове (ADR- Аlternative Dispute Resolution). Този способ стана още по-популярен и се налага все повече в Европа след приемането през 2008 г. на ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговско-правни въпроси. Тя даде голям тласък на търговската медиация и я определи като един от реално работещите и значими извънсъдебни методи за разрешаване на спорове.

Защо медиацията има смисъл?

Защото най-пълно и адекватно може да задоволи конкретните нужди на спорещите страни в един търговски спор и постигнатото споразумение най-точно да задоволява техните интереси.

Един съдебен процес допълнително може да натегне и без това сложните взаимоотношения. Чрез медиацията се изглаждат доста недоразумения, поради което влошаването на отношенията между партньорите или между съдружниците няма да повлияе на техния бизнес кардинално и/или двете страни ще излязат от тази ситуация с най-малко негативи. А в бъдеще могат да си партнират успешно на договорна основа, всеки като собственик на успешен бизнес.

Основни характеристики на търговската медиация:

 • Медиаторът спомага на страните да преодолеят различията, които имат в отстояването на техните крайни позиции. Той вижда и подкрепя изграждането на моста, по който те преминават, за да преодолеят тези различия;
 • Медиаторът е безпристрастен, не съди и не преценява кой е прав и кой не е, а чрез добри инструменти и подход улеснява създаването и поддържането на балансирана среда;
 • Целта е постигане на взаимно-изгодно споразумение, което може да бъде извършено в обвързваща за страните форма;
 • Процесът по медиация изцяло започва и завършва по волята и взаимното съгласие на страните - всяка от страните може да си тръгне, да се върне и да се откаже, когато пожелае;
 • Целият процес на медиация се контролира от страните и те взимат решенията в него;
 • Всичко, което се казва и споделя по време на и в процеса на медиация, е строго конфиденциално. Така търговски тайни или други интереси на страните остават защитени;
 • Страните могат да се договорят за креативни решения, за които не биха се сетили поотделно или, които никога не биха постигнали в съдебен процес или такива, които са извън обхвата на решението на съдия или арбитър - чрез въвеждане на специфични търговски и други въпроси, които не са предмет на съществуващия спор;
 • Медиацията е процес, който е ориентиран в настоящето и с поглед към бъдещето и чрез него могат да се запазят и съхранят бизнес отношенията между страните много по-ефективно от арбитража и съдебните спорове - две ретроспективни и антагонистични форми на разрешаване на спорове.

Обобщени предимства:

 • Процесът по медиация е гъвкав и управляван от страните;
 • Той е заявка за поддържане на градивни бизнес отношения;
 • Фактът, че страните са отворени да участват в медиация и са я потърсили показва, че имат цивилизована настройка да уреждат споровете си уважително, доброволно и в партньорски дух;
 • Участието на опитни и успешни медиатори въвежда свежи, нови, креативни начини и подходи за решаване на спора, които страните може и да не са могли да видят преди като възможност поради силно изострени отношения и наранено его;
 • Дискусиите и срещите с медиатора са частни и поверителни. Оферти или отстъпки, направени в процедурата по медиация и споделени с медиатора по време на личните срещи не могат да бъдат разкрити от другата страна или от медиатора в по-късните производства в съда, ако се стигне въпреки това до съдебен спор;
 • Дори и да не се постигне споразумение, страните запазват балансирани и уважителни отношения и могат да си партнират в бъдеще;
 • Спестяват в много голяма степен разходи - за усложнена комуникация, имидж-вреди, пропуснати ползи, нерви и спокойствие, за формални процеси и съдебни спорове.

! ВАЖНА ПРОЦЕДУРНА ИНФОРМАЦИЯ - подробностите ви изпращаме при контакт.

Сходни статии в блога:

Разделяне на съдружници – защо използват медиация?

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и СЕ относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Доклад за приложението на Директива 2008/52/EО – 26 август 2016

Библиотека за медиацията

Управление на конфликтите на работното място – разговор в Канал 3

Център за медиация Ахая

Всички истории